Revisionsmodell

Som utgångspunkt för uppdrag med ansvar för den lagstadgade revisionen tillämpas revision enligt RS revisionsstandard i Sverige, vilken vi alltid specialanpassar för varje specifikt uppdrag och efter våra egna erfarenheter från liknande uppdrag. Vår revisionsmodell kan kort sammanfattas enligt följande:

Planeringsfasen

En revisionsplan utarbetas med utgångspunkt, dels från vår grundläggande kunskap om kundens verksamhet, dels utifrån vår egen riskanalys, i vilken beaktas bl.a. erfarenheter från tidigare år och eventuella väsentliga förändringar, som inträffat inom kundens verksamhet. Planeringsstadiet är av största vikt för det fortsatta arbetet och för en kostnadseffektiv revision koncentrerad på väsentlighet och risk. En övergripande planering sker gemensamt av revisionsteamet. Denna sammanställs sedan i en övergripande revisionsplan. Med utgångspunkt från revisionsplanen och riskanalysen utarbetas ett granskningsprogram som täcker de väsentligaste revisionsriskerna i kundens verksamhet.

Utförandefasen

Enligt god revisionssed delas revisionsinsatsen upp i revision av årsredovisning och bokföring samt förvaltningsrevision.

Revision av årsredovisning och bokföring innebär att vi skaffar oss tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra betryggande slutsatser att basera våra uttalanden i revisionsberättelsen på. Enligt beslut under planeringsfasen används en så effektiv kombination av granskning av kontroller och substansgranskning som möjligt. Av effektivitetsskäl vill vi betona användningen av analytisk granskning samt ett välplanerat användande av IT-stöd i revisionsarbetet.

Förvaltningsrevisionen inriktas mot måluppfyllelseanalys, effektivitet, samt bedriven verksamhet i enlighet med stadgar/bolagsordning och bestämmelser i gällande lagstiftning.

Av effektivitetsskäl utförs revisionen av årsredovisning och bokföringen samt förvaltningsrevisionen alltid integrerat.

Sammanfattning och rapportering

Efter utfört revisionsarbete sammanfattar vi våra iakttagelser. Dessa rapporteras muntligen vid delårs- och slutrevisionsmöte. De väsentligaste iakttagelserna, synpunkterna och förbättringsförslagen sammanfattas i en skriftlig revisionsrapport till styrelse och VD. Mindre iakttagelser rapporterar vi kontinuerligt direkt till företagsledning/ekonomiansvarig vid behov.

Vi vill betona att vi anser att en skriftlig, lättfattlig dokumentation som inkluderar konkreta förslag till förbättringar är av stor vikt. Detta för att ge en effektiv revision som ger mervärde åt uppdragsgivaren.

Kompetensutveckling och kvalitetssäkring

Kompetensutveckling och utvecklingskapacitet

God utbildning med ständig uppdatering är en grundsten för Axions verksamhet. Uppdragets auktoriserade revisor har utöver kraven för auktorisation erlagt Revisorsexamen. Revisionsbyråns medarbetare håller sig fortlöpande uppdaterade med nya regelsystem och yrkesutvecklingen. Inom byrån och även tillsammans med våra partners vidareutvecklar vi ständigt våra metoder för att utföra en kostnadseffektiv revision som ger mervärde för våra kunder.

Utvecklingskapacitet

Till skillnad från många kollegor använder vi oss av ett egenutvecklat och effektivt datoriserat revisionsprogram som ständigt vidareutvecklas i takt med nya erfarenheter och förändringar i revisionsstandarden. Axion använder kvalitetskontrollplaner för att säkerställa att alla våra uppdrag utförs med hög kvalitet och god effektivitet.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa hög standard på revisionsarbetet och följa FAR:s kvalitetsprogram har revisionsbyrån ett kvalitetssäkringssystem som kan sammanfattas enligt följande:

Revisionsarbete sker alltid enligt god revisionssed och egen byråstandard. Uppdragsanknutna kontroller finns internt genom självkontroller, såsom "dubbelkontroll" av medarbetarnas arbete och användande av checklistor (för att förvissa sig om att alla väsentliga frågor medtagits). Därutöver beaktas bl.a. användande av effektiva arbetsmetoder och att rätt person gör rätt arbetsuppgift (har rätt kunskap).